Algemene voorwaarden

Versie maart 2019
Healthy you b.v., verder ook kliniek genoemd, hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst. De behandelingsovereenkomst wordt ook bedoeld daar waar in de documenten wordt verwezen naar “behandelplan/overeenkomst”. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 1. Algemeen
 • In deze voorwaarden wordt onder Healthy you b.v. verstaan: Healthy you b.v. gevestigd op de johannes de vouplein 3, 3021 VV Rotterdam, alsmede de aan Healthy you b.v. verbonden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en administratief personeel en adviseurs.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan; iedereen die bij Healthy you b.v. een consult en of behandeling aanvraagt en verkrijgt.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt/patiënt’ tevens de wettelijke vertegenwoordiger van de ‘cliënt/patiënt’ verstaan.
 • In deze voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ verstaan; elk consult en elke behandeling.
 • Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Healthy you b.v. en worden ter hand gesteld aan de cliënt bij de eerste afspraak. Tevens zijn deze voorwaarden in te zien op de website najathaddouch.com en op te vragen bij Healthy you b.v. via info@najathaddouch.com
 • Overeenkomsten worden uitsluitend aanvaardt door Healthy you b.v.. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Toestemming onderzoek & behandelings (informed consent)
 • De toestemmingsovereenkomst onderzoek & behandeling tussen Healthy you b.v. en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Healthy you b.v. voor zowel onderzoek, consult als een behandeling.
 • Healthy you b.v. is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandelingsplan op te stellen of, zodra opgesteld, uit te voeren.
 • Opzegging of opschorting van de behandeling is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Healthy you b.v., haar dienstverleners, medewerkers of aldaar werkzame vrijwilligers.
 •  
 1. Toestemming
 • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van een behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Healthy you b.v.
 • Healthy you b.v. kan op elk gewenst moment van de cliënt verlangen dat de toestemming schriftelijk wordt bevestigd.
 • De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Healthy you b.v. om hulppersonen in te schakelen. Healthy you b.v.  is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Healthy you b.v..

 

 1. Informatie
 • De cliënt zal bij de eerste afspraak Healthy you b.v. op de hoogte te brengen èn houden van alle informatie en ontwikkelingen die de cliënt aanbelangen en voor Healthy you b.v. noodzakelijk zijn te weten teneinde een optimale uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
 1. Tarieven en zorgverzekering
 • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doen van navraag over de vergoedingen bij de eigen verzekeraar en het declareren van facturen.

 

 1. Betaling
 • De cliënt dient de betaling meteen na de behandeling/consult te voldoen en krijgt een digitale of geprinte factuur.
 • Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige betaling van de factuur.
 • In het geval de cliënt de factuur voor het consult en/of de behandeling niet tijdig en/of volledig voldoet, is er sprake van verzuim. Healthy you b.v. is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Healthy you b.v. is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
 • Bij betalingsachterstand is Healthy you b.v. bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen vooruitbetaling.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Healthy you b.v. indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Healthy you b.v. instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of verzoekt om de behandeling aan een andere over te dragen.
 1. Annulering
 • In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient annulering van de afspraak uiterlijk achtenveertig (48) uur voor aanvang van de afspraak bij Healthy you b.v. gemeld te worden.
 • Wordt de afspraak door de cliënt niet of niet tijdig afgezegd, dan kan het tarief van het consult en of de behandeling geheel, dan wel – naar oordeel van Healthy you b.v. – gedeeltelijk in rekening worden gebracht.
 • Afspraken kunnen elke werkdag telefonisch worden geannuleerd, doch dit kan uitsluitend tussen 09.00 uur en 13.00 uur, via het telefoonnummer 0617063772. Annulering kan ook via een emailbericht aan info@najathaddoouch.com worden doorgegeven.
 • De annulering wordt door Healthy you b.v. geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt of het emailbericht wordt ontvangen.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Healthy you b.v. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de behandeling of consult.
 • Healthy you b.v. is evenwel niet aansprakelijk in het geval er zich op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Healthy you b.v., waaronder, doch niet uitsluitend het niet volledig zijn door cliënt van de informatieverstrekking over, en of ontwikkelingen inzake de cliënt, in de ruimste zin van het woord, die Healthy you b.v. onthouden zijn.

 

 1. Vrijwaring
 • De cliënt vrijwaart Healthy you b.v. voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Healthy you b.v. toerekenbaar is.
 • Indien Healthy you b.v. door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Healthy you b.v. bij te staan in de ruimste zin van het woord en onverwijld al hetgene te doen dat in dat geval verwacht mag worden.
 • Mocht de cliënt geen adequate maatregelen nemen om Healthy you b.v. bij te staan, dan is Healthy you b.v., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierdoor voor Healthy you b.v., in de ruimste zin van het woord, ontstaan, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

 1. Klachten
 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt/patiënt over het consult en of de behandeling, zal de cliënt hier zonder vertraging melding van doen bij Healthy you b.v. via telefoonnummer 0617063772 (dagelijks tussen 09.00 uur en 12.00 uur) of per email aan info@najathaddouch.com
 • Healthy you b.v. en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 1. Nietigheid
 • In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.
 1. Toepasselijk recht
 • Op de tussen Healthy you b.v. en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 1. Wijziging
 • Healthy you b.v. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op een moment dat dit voor de Healthy you b.v. noodzakelijk is.
 • Elke wijziging op de algemene voorwaarden wordt elektronisch, via de website (www.najathaddouch.com), onder de aandacht gebracht van de cliënt.
 • Elke wijziging treedt één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de ter kennisgeving anders is vermeld.
 • Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de kennisgeving een gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt/patiënt geacht kennis van de wijziging te hebben genomen en deze te hebben geaccepteerd.
 • Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.